Aktualności Samorząd

Budżet Gminy Kruszwica na 2021 rok przyjęty

Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy uchwalony został budżet Gminy Kruszwica na rok 2021.

Budżet na 2021 rok zakłada dochody w kwocie 99.761.256,94 zł. Wydatki ukształtowane są na poziomie 104.991.146,94 zł. Deficyt będzie wynosił 5.229.890 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych.

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości  23.138.690,37 zł, z czego większość przeznaczona zostanie na budowę mostu w Kobylnikach (16.350.000,00 zł) oraz rewitalizację zabytkowego wiatraka w Chrośnie (1.238.450,00 zł). Wśród zaplanowanych  inwestycji drogowych wskazać należy przebudowę ulicy Wspólnej w Kruszwicy (2.000.000,00 zł) oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice (1.845.753,37 zł).

Ponadto największe wydatki obejmą: pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 28.918.730,00 zł co stanowi 27,54% ogółu wydatków,
oraz oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 27.814.481 zł, co stanowi 26,49% ogółu wydatków.