Aktualności Inwestycje Samorząd

Dotacja na prace konserwatorskie

Przypominamy, że do 15 marca br. można składać wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskie w Kruszwicy.

O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy  pok. 112.