Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U z 2019r. poz.1728)  Burmistrz Kruszwicy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności
w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Kruszwica

1.    Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1)    być osobą pełnoletnią,
2)    zamieszkiwać na terenie Gminy Kruszwica,
3)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1)    zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego,
2)    kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
4)    informację dotycząca RODO.

3.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie do dnia  08.07.2020 r. 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy .


Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica