Aktualności

Od nowego roku zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Od dnia 1 stycznia 2020r. w znacznej większości samorządów w Polsce wzrośnie opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W gminie Kruszwica wynosić ona będzie 23,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz 169,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy. 

Przyczyny zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Najistotniejszą przyczyną wzrostu opłat są wymagania ustawowe, które wprowadziły szereg modyfikacji do obowiązujących obecnie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Istotne zmiany dotyczą obowiązkowego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, zwiększenia częstotliwości odbioru niektórych rodzajów odpadów w szczególności odpadów zmieszanych i bioodpadów. Dodatkowo nowelizacja ustawy zobowiązuje samorządy do zastosowania zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.            

     Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest rosnąca opłata za składowanie i magazynowanie odpadów. Na wysokość tej opłaty samorząd nie ma wpływu, gdyż jest ona ustalana przez Radę Ministrów. Wysokość opłaty wynosiła kolejno: w 2013r. – 115,41 zł za tonę, w 2014r. – 119,68 zł za tonę, w 2017r. – 120,76 zł za tonę, a w 2019r. już 170,00 zł za tonę odpadów. Natomiast od 2020r. będzie wynosić aż 270,00 zł za tonę.

     Należy zaznaczyć, że obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na samorządy jest samofinansowanie się gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać z innych środków niż z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty uiszczane przez właścicieli nieruchomości finansują wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dlatego wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawek opłat do poziomu ponoszonych wydatków.

     W związku z powyższym zwiększenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie jest ściśle związane z czynnikami zewnętrznymi, na które samorządy nie mają wpływu.

II. Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica

     Wszystkie wymienione zmiany mają również wpływ na aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W dniu 28 listopada 2019r. Rada Miejska w Kruszwicy uchwaliła nowy regulamin, w którym szczegółowo określono zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz sposób i świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

     Zgodnie z tym regulaminem z nieruchomości będą odbierane bezpośrednio jak dotychczas wszystkie rodzaje odpadów komunalnych powstające na terenie nieruchomości, w tzw. systemie „u źródła” niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i bioodpady.

     Wszyscy właściciele mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w zamykane pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemności nie mniejszej niż 110 l. Odpady komunalne selektywnie zbierane są w kontenery, pojemniki, także w worki o minimalnej pojemności 110 l w kolorach i z napisem:

1) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – kolor niebieski, napis „papier”;

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – kolor zielony, napis „szkło”;

3) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”;

4) bioodpady – kolor brązowy, napis „bio”.

III. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od dnia 1 stycznia 2020r. będą wnosić opłatę w wysokości 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, natomiast właściciele domków letniskowych będą uiszczać opłatę w wysokości 169,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.   

     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie niższa dla tych właścicieli, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w przydomowym kompostowniku. W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwolnienie w części z opłaty dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Kwota zwolnienia w wysokości 1,20 zł miesięcznie będzie ustalana od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

     Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą wykonywać obowiązków określonych w regulaminie, w tym selektywnie zbierać odpadów komunalnych, to firma odbierająca odpady zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie Burmistrza Kruszwicy, który w drodze decyzji ustali podwyższoną opłatę w wysokości 46,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość lub 507,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

IV. Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Od dnia 1 stycznia 2020r. będą obowiązywać  nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2020r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe otrzymają z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularze deklaracji będą dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. 

     Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 24 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica. Deklaracje można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z warunkami i trybem składania deklaracji określonymi w uchwale Nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

 Przypominamy również, że na terenie Gminy Kruszwica funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który mieści się na terenie Spółki Wodno-Ściekowej w Szarleju. PSZOK czynny jest w dniach: poniedziałki, środy i soboty w godz. od 7:00 do 17:00. Poza odbiorem przez uprawnioną firmę odpadów komunalnych selektywnie zebranych bezpośrednio z terenu nieruchomości, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można bezpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne ora szkło i bioodpady. W PSZOKu zbierane są również takie odpady jak: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, bioodpady, tekstylia i odzież oraz popioły.

Informacje w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, pokój nr 116 lub telefonicznie pod nr telefonu: 52 3515010 wew. 64 lub 83.