Aktualności Samorząd

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Kruszwica na lata 2019 – 2034

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kruszwica na lata 2019 – 2034”.

Projekt założeń do planu wyłożony będzie w dniach od 07.11.2019 r. do 28.11.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 24) Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,
ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica w godzinach pracy Urzędu (7:15-15:15).

Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej do pobrania:

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani w czasie wyłożenia projektu, tj. do dnia 28.11.2019 r. (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica, z dopiskiem: „Projekt założeń – uwagi i wnioski”,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica, pok. 102, w godzinach 8:00-14:00,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: um@kruszwica.um.gov.pl, z dopiskiem „Projekt założeń – uwagi i wnioski”.