Aktualności Inwestycje Samorząd

Termomodernizacja świetlicy w Kruszwicy

Świetlica w Kruszwicy przy ulicy Nadgoplańskiej poddana zostanie termomodernizacji jeszcze w 2019r. W ramach  projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy” zaplanowano m.in. termomodernizację budynku (ocieplenie ścian, wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę ogrzewania na piec gazowy z zastosowaniem pomp ciepła) oraz remont pomieszczeń.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej, dzięki której zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną,  obniży się emisja zanieczyszczeń, a budynek zostanie dostosowany do wymogów ochrony środowiska.

Innym ważnym skutkiem realizacji przedsięwzięcia jest  stworzenie możliwości zagospodarowania budynku świetlicy na cele społeczne. Świetlica po remoncie stanie się idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu zarówno przez starszych jak i młodszych mieszkańców naszej gminy. Budynek będzie siedzibą świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Kruszwicy, która obecnie mieści się przy ul. Kolegiackiej. Ponadto będzie to również miejsce spotkań w ramach Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Gmina Kruszwica na realizację powyższego przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Kwota dofinansowania wyniesie do 80% kosztów kwalifikowalnych, czyli ok. 750 tys. zł.   Umowę o dofinansowanie projektu zawarto już w ubiegłym roku (14.08.2018r.).

Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,  po której zakończeniu poznamy  wartość zadania.