Aktualności Informacje regionalne

Uchwalono regulamin nowego cmentarza.

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy uchwalony został regulamin cmentarza komunalnego. Jego uruchomienie planowane jest na styczeń 2021 roku.

 § 1.  Z dniem 1 stycznia 2021r. zakłada się cmentarz komunalny Gminy Kruszwica położony w Kruszwicy przy ul. Cmentarnej  dalej „Cmentarz”. 
  § 2. Cmentarz  otwarty jest codziennie przez całą dobę.  
  § 3. Na Cmentarzu urządza się:
1)    groby ziemne,
2)    groby murowane (tylko w sektorze przeznaczonym na groby dwumiejscowe).
  § 4. Miejsce usytuowania grobu wskazuje zarządca Cmentarza zgodnie planem jego zagospodarowania.
  § 5. 1.Ceremonie pogrzebowe odbywają się na Cmentarzu w dniach i godzinach otwarcia biura zarządcy Cmentarza z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach  za zgodą zarządcy Cmentarza możliwa  jest ceremonia pogrzebowa w innych dniach i godzinach.
  § 6. Na terenie Cmentarza  zakazuje się: 
1)    zakłócania  powagi miejsca,
2)    prowadzenia działalności handlowej oraz umieszczania reklam i ogłoszeń,
3)    wysypywanie odpadów poza  miejsca do tego przeznaczone,
4)    wprowadzania zwierząt z wyjątkiem  psów przewodników,
5)    przestawiania lub wynoszenia z Cmentarza urządzeń stanowiących jego wyposażenie, 
6)    sadzenia drzew i krzewów,
7)    spożywania alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
8)    spożywania wody ze znajdującego się tam ujęcia.

§ 7. 1. Na terenie Cmentarza można po uzyskaniu zgody zarządcy Cmentarza:
1)    wykonywać prace budowlano-kamieniarskie,
2)    ustawiać ławki, utwardzić teren wokół grobu,
3)    wjechać pojazdem mechanicznym w celu:
a)    dokonania pochówku,
b)    przewozu osób niepełnosprawnych,
c)    wykonania prac budowlano-kamieniarskich.

2. W uzasadnionych przypadkach  za zgodą zarządcy Cmentarza można wjechać na teren Cmentarza w innym celu niż określony w ust. 1 pkt 3.
  § 8.   Do utrzymania  porządku na grobie i w jego otoczeniu zobowiązana jest osoba  uprawniona do pochowania osoby zmarłej. 
  § 9.1. Po upływie lat 20 od pochowania zwłok w przypadku nie uiszczenia kolejnej opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok w ciągu 6 miesięcy,  miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji zarządcy Cmentarza.

2. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 zarządca Cmentarza umieszcza informację na grobie/nagrobku oraz na tablicy ogłoszeń w biurze zarządcy i na Cmentarzu.

3. Po upływie 12 miesięcy od umieszczenia informacji zarządca Cmentarza likwiduje grób i usuwa nagrobek sporządzając protokół.
  § 10. Na terenie Cmentarza można rezerwować miejsce pochówku tylko w wyznaczonym do tego sektorze.
  § 11.  1.  W celu uzyskania zgody na wykonanie prac budowlano-kamieniarskich należy  przedłożyć  rysunek z wymiarami nagrobka.
2.  Zgodę na wykonanie prac zarządca Cmentarza wydaje odrębnie dla każdego grobu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem porządku wokół miejsca prac i jego uporządkowania po ich zakończeniu.

4. W przypadku, gdy w pobliżu wykonywania prac odbywa się ceremonia pogrzebowa, wykonawca zobowiązany jest do ich przerwania  na czas trwania tej ceremonii.

  §12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.  

 § 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.