Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Popowie, gm. Kruszwica, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00044413/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 5/11, o powierzchni 1,9435 ha, sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe -B oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe– Bz. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem tzw. pałacem  ( budynek po byłej szkole ) o powierzchni zabudowy 398,44 m2, , pow. użytkowej podstawowej 673,90 m2 . Nieruchomość wyposażona jest  w podstawowe instalacje.

Dla działki nr 5/11 zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych na działce nr 5/10.

3. Dla działki numer 5/11 położonej w Popowie, gm. Kruszwica, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Popowo,  położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C-leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru  specjalnej ochrony ,, Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony ,,Jezioro Gopło ‘’. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami oraz tereny rolnicze . Działka położona jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy konserwatorskiej, a także w części  w 100-metrowej strefie ochronnej od Jeziora Gopło, gdzie obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych.

Działka nr 5/11 położona w m. Popowo, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki o nr ew. 5/2 Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 02.04.2009 r. decyzję nr 6/2009 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu na jeziorze Gopło w m. Popowo na działkach o nr ew. 1/1 i 5/2.

4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                      

5. Cena nieruchomości wynosi 850.000,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2017 r. Nr 177, poz.1221 z późn. zm.) .

 

Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Popowo.