Aktualności

Konkurs na ulotkę o cyberprzemocy i ochronie środowiska

Jak trafić z ważnymi informacjami do dzieci i młodzieży, by wiedzieli w jaki sposób unikać zagrożeń o cyberprzemocy i niszczeniu środowiska? Temu właśnie jest poświęcony konkurs dedykowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego. Organizuje go: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z cyberprzemocy, reagowania na nią. Ponadto kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, zwiększających świadomość na temat czynników szkodliwych dla zdrowia w celu wyeliminowania ich wpływu na zdrowie. Również propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i dbałości o swoje najbliższe otoczenie.

Zadaniem uczestników jest wykonanie ulotki edukacyjno-informacyjnej dla uczniów szkół podstawowych. Jury będzie oceniać m.in. profilaktyczny przekaz treści, zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość.

Finał konkursu już w grudniu. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu.

Organizatorzy konkursu życzą powodzenia!

/asp. szt. Izabella Drobniecka/

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawowym celem Konkursu jest:

 • zwiększenie  świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z cyberprzemocy
 • zapoznanie młodzieży z formami cyberprzemocy, reagowania na nią, oraz działaniami, które można podjąć w celu jej wyeliminowania
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, zwiększających świadomość na temat czynników szkodliwych dla zdrowia w celu wyeliminowania ich wpływu na zdrowie
 • propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i dbałości o swoje najbliższe otoczenie.

§ 2

Tematyka konkursu dotyczy ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, które mogą prowadzić do konsekwencji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

W przypadku cyberprzemocy warto wiedzieć, jakie są jej rodzaje, przyczyny i jak się przed nią bronić.

W zakresie ochrony środowiska trzeba wiedzieć, jak je chronić przed degradacją i dlaczego jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie go w jak najlepszym stanie.

Łamanie prawa w tych dwóch obszarach: cyberprzemocy i niszczenia środowiska, wiąże się z odpowiedzialnością karną wobec sprawców tych przestępstw.

§ 3

Zadania uczestników konkursu:

 • wybranie jednego z tematów konkursu i wykonanie ulotki edukacyjno-informacyjnej dla uczniów szkół podstawowych
 • przygotowanie ulotek (z wyłączeniem makiet) w formacie A5 lub A4 techniką dowolną
 • dostarczenie prac konkursowych do dnia 4 grudnia 2019 r. na adres Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław z dopiskiem „Konkurs na ulotkę”.

§ 4

Zasady konkursu:

 • Konkurs trwa od 7 listopada do 4 grudnia 2019 r.
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie.
 • Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną ulotkę, która nigdy wcześniej nie została opublikowana.
 • Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
 • Każdą pracę należy opatrzyć w prawym dolnym rogu pseudonimem autora.
 • Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną pseudonimem autora, w której powinny się znaleźć dane autora: imię, nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły oraz nazwisko i telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna. Jest to niezbędne do celów organizacyjnych finału konkursu oraz zaproszenia laureatów wraz z rodzicami na uroczyste wręczenie nagród.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.

§ 5

Przebieg konkursu:

 • Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 • Komisja oceniać będzie:
 • profilaktyczny przekaz treści ulotki,
 • zawartość merytoryczną,
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 • formę estetyczną pracy.
 • Laureaci zostaną zaproszeni na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu w grudniu 2019 r.
 • Z prac, które zakwalifikują się do ścisłego finału, jury wyłoni i nagrodzi miejsca od I do III oraz przyzna wyróżnienia.
 • Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu.

§ 6

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu, a także na umieszczenie danych autora wskazanych w § 4 na materiałach profilaktycznych, które mogą być rozdysponowywane na terenie naszego powiatu i dalej. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez Organizatorów jako materiał profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Komendant Powiatowy z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocławiu.